Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߝߏߡߌ߫ ߖߌߥߎߓߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ߫ ߖߐ߲߫ ߘߐ߫؟ ߝߘߏ߬ߕߊ߬ ߢߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߁.߁ ߖߌߛߎ߲ߞߊߙߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߋߟߌ

0

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߓߊߖߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊߟߋ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߟߏ ߓߊߟߋ߲ ߠߋ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫، ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰-ߕߟߋߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߰-ߕߟߋߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߟߊߝߊ߲ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߙߌ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߖߟߎ߫ ߢߣߊߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊߟߋ߲ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߃ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߙߎ߬ ߖߡߊ ߕߍߟߊ ߘߐ߫.
ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߇߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫، ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊ ߞߘߌߘߊ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߸ ߣߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߰ߕߍ߬ߟߍ߲߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߴߌ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐ߰ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߘߐ߫ ߓߊߓߊߟߊ߫، ߡߌߟߏ ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰-ߓߟߋߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐ߰ߘߎ߰-ߕߟߋߓߐ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߰-ߓߟߋߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߓߊߛߊ߲߬ ߡߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬، ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫.
ߝߏߡߌ߫-ߞߐߓߋ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߢߊ߲߲ߘߊ߲߲߲߲߲߲߲߲߫ ߓߊ ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬، ߓߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߕߍ߬ߟߍ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߊ߲ߘߐ߫߸ߞߘߌߘߊ ߡߍ߲ ߜߋ߲߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߜߟߊ߬ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߁ ߂߁߃ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߖߎ߬ߟߎ (ߘߋߓߌ) ߡߊ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߜߟߊ߬ߝߘߍ߬ߓߍ߲߫ ߁߉߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߛߊ߲߭ ߖߌ ߥߦߏ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߜߟߊ߬ߝߘߍ߬ߓߍ߲߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߆،߁߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߞߊ ߞߊ߲ߞߋ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. (߁.߂)
߁.߃ ߌߙߍߞ ߟߊ߫ ߝߏߡߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬
ߝߏߡߌ߫ ߥߋ߲ߘߋ߲߬ߡߊ ߟߊߘߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߡߍ߲ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߙߌ߬ߝ߭ߋ߬ ߊ߲ߖ߭ߌߣߌߙߌ߲߫ ߞߐ߲ߛߎߟߵߙߌ߲ (ߌߙߍߞ) ߞߊ߬ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ ߓߍ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߡߊ߬ ߞߐ߲ߓߌߕߌ߭ ߂߈-߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߝߏߡߌ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏ ߡߊ߬، ߡߛߍ߬ߞߍ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߡߍ߲ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߌߙߍߞ ߡߊߜߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊ ߞߘߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߕߊ ߞߍߕߐ ߂߀߁߆ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬.
߁.߃.߁ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠ
߂߀߁߆ ߣߍߣߍߓߊ ߝߍ߬߸ ߌߙߍߞ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߎ߬ߘߍ߬ߞߎ߬ߘߍ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߞߍߦߙߐ ߦߌߟߡߊߛߙߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߖߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫.
߁.߃.߂ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫
߂߁߀߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߝߍ߬߸ ߌߙߍߞ ߞߊ߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߖߐ߰ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬، ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߡߊ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߝߏߡߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߛߘߍ ߞߊ߬ ߖߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߡߊߘߏ߲ߠߌ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߓߊߘߐ߫، ߝߏߡߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߌߙߍߞ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߣߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߟߊߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߢߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߞߊ߲߬، ߢߍߥߟߊ ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߣߐ߬ߦߊ߫.
߁.߃.߃ ߦߌߟߡߊߛߙߋߦߊ:
ߦߌߟߡߊߛߙߋߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫: ߡߊߕߊ߯ߡߟߊ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߍߙ߈-߄ ߖ߭ߔߋߍߛ ߄ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߟߋߌߞߊ ߀߃ߘߋߍߣߵߊ ߞߊ߬ߓߋ߬ ߁߸ ߕߐߔߵߞߐ߲߫ ߕߏߙߊߟ ߟߐ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߤߏߞߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߎߘ ߞߊߛ ߦߙߌߞߡߊ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߬߸ ߊߡߋߙߌߞ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊߕߊ߯ߡߟߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߖ߭ߔߋߍߛ ߕߓߋߛߋ ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߤߏߞߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.
߁.߃.߄ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߘߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ
ߓߊ߬ߟߊ߲ ߝߏߡߌ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߡߊ߸ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߣߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߡߊ߲߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߖߌ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߌ߬ߦߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߕߊ ߞߊ߫ ߘߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߊߛߋߦߌ߲߫ ߘߌ߫ ߥߋ߲߬ߛߋ߲߬ߓߘߊ (ߙߋߖ߭ߍߙߵߝ߭ߎߊߙ) ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߎߣߎ߲߫.
ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߏߟߏ߲߫ ߞߣߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ߬ߞߏ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߛߋߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߂\߃ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߬ ߝߏߡߌ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߝߣߊ߫߸ ߛߙߊߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߡߌ߫ ߞߣߍ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߡߊ߬.
ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌߙߍߞ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫.
ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߞߣߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫߸ ߥߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫: ߓߊ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߞߌ߬ߛߍ߬ߓߎ ߦߋ߫ ߝߘߊߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ߟߊߞߢߊߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߜߘߏ߬ߜߘߊ ߘߐ߫، ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߛߋ߲ߞߏߟߊߘߐߦߊ ߛߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ߸ ߛߐ߬ߘߐ߲߸ ߘߍ߭߸ ߓߐ߰ߝߍ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߞߏ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫.
߁.߃.߅ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߦߊߟߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬
ߊ߲ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߦߊߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߝߟߐߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߂߀߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߇ ߣߌ߫ ߂߃ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߛߏߣߍ߲߫ ߁߆ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍߕߐ߫ ߟߊ߫߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߟߌ ߛߊߥߎߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߞߐߙߍ ߣߌ߫ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߛߊ߲ߡߊ߲߫ ߖߌߦߊߓߍ ߕߊ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߐ߫.
߁.߄ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲
ߝߏߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߛߏߣߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߞߙߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߢߎߡߍ ߘߌ ߘߌ߫ ߥߛߊ߬ߞߍ߫ ߝߋߎ߫، ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߎߡߍ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫: ߔߊߌߔߊߌߞߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߋߘߋ߲߬ߘߊߞߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߌߟߦߊߞߊ ߟߐ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߢߎߡߍߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߐ߯ߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬، ߖߍ߬ߣߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߊߝߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊߟߋߕߊ߫ ߖߌߢߎߡߍߦߟߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߡߊߗߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߏߓߋߘߊ ߢߎߡߍ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ߢߎߡߍ ߘߐߕߟߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߕߍ߫ ߓߐߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߝߋ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫ ߞߊ߬ߤߌ߯߸ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߢߎߡߍ߫ ߞߏ ߛߐߢߐ߲ ߓߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߎߡߍ ߟߊ߫߸ ߦߙߐߓߊ߫ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߎߡߍ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫، ߛߏ ߦߋ߫ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߎߡߍߛߎ߲߫-ߞߙߎ߫ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬.
ߝߏߡߌ߫ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߥߋߛߋ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀، ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏߡߌ߫ ߥߋߛߋ߲߬ߘߊ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߤߌ߯ ߁߉߄߈ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߟߐߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߤߊ߲߫ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߌߢߎߡߍߦߟߊ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߥߟߏߒߘߐߦߊ ߘߌ߫.
ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߝߍ߬߸ ߝߏߡߌ߫ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߘߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ((ߥߋ߲߬ߛߋ߲߬ߓߘߊ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߕߍ߫)) ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߡߊ߬ߟߐ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߢߎߡߍߞߏ ߥߟߏߒߘߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫߸ ߞߊ߬ ߢߎߡߊߞߏ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߝߎߟߋ߲ߞߏ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߓߏߟߏ߲ߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߢߍ߫ ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߍ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߏ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫.
ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߥߋ߲߬ߛߋ߲߬ߓߘߊ ߞߊߓߋ߫ ߢߊߓߘߍ߫ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߌ ߞߊߓߋ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߢߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫: ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߃߈߉߸ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߃߉߀߸ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߃߉߅߸ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߄߀߀، ߕߏ߰ߝߏ߬ߡߊ߬ߞߏ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ (ߌ߲ߘߌߛ ߛߌߣߋߕߌߞ) ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߁.߄-߃ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߘߐ߫، ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߝߏߡߌ߫ ߥߋߛߋ߲߬ߘߊ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߞߊߓߋ߫ ߢߊߓߘߍ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ ߤߏߞߌ߫߸ ߢߎߡߍ ߥߟߏߒߘߐߟߌ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߐ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߊߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫، ߝߣߊ߫߸ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߘߍ߬ߞߎ߬ߘߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߑ ߢߎߡߍ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߸ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߡߊߞߟߌ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߜߍߘߍ߲ ߓߊߘߎ߯ߟߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߟߊߡߌߣߌ߲߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߃߉߅ ߖߌ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߕߊ ߞߊߓߋ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߌߟߡߊߛߙߋߦߊ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߊ߲߬ߣߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߖߌ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߕߊ ߢߊߓߘߍ ߞߊߓߋ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߯ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߋ߲߬ߛߋ߲߬ߓߘߊ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߘߏ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊ߬ ߖߋ߬ߕߋ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߘߍ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߘߐ߫، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߝߏߡߌ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߘߊ ߞߣߐߘߐߓߍ߲ ߖߌ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߕߊ ߞߊߓߋ ߝߊ߲߬ߝߘߊ (ߓߊ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߡߍ߲ ߟߊߢߌ߲ߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߯ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߃߉߆ ߘߌ߫.
ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߐߓߌߕߌ߭ ߂߈-߂߀߁߆ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߌߙߍߞ ߥߊߟߌߘߊ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߕߐ߫ ߝߏߡߌ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߡߋߜ߭ߥߊߕ ߉߀ ߘߌ߫، ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ ߞߍ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߡߍ߲ ߟߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߋߜ߭ߥߊߕ ߉߀ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ߕߐ߫ ߝߏߡߌ߫ ߖߌߓߊߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬.
߁.߅ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߥߊߟߌ߫ ߢߊ
ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߓߏߟߏ߲ߓߐߟߌ ߢߍߕߊ߯߫ߟߌ ߡߊ߬߸ ߘߊߞߎ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߄߁ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߘߊߞߎ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߆، ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃߸ ߘߊߞߎ߲ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃߀߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߈، ߘߊߞߎ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߕߍ߫ ߘߊߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߥߛߎ߬ ߞߙߎߞߙߍ ߘߐ߫.

ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߓߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR