Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߙߊ ߞߍ߫

0

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߂߀߁߇\߇߈߂\߂߂ ߟߊ߫ ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ (ߞߐߣߊߞߙߌ߫) ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊߓߙߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫.
ߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߎ߬ߥߊ߬ ߓߏ߲߫ ߃ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߣߏ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߘߌߡߌ߲߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߘߌߡߌ߲߫، ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߢߊ߬ߡߊ ߟߊߞߊ߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߢߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߐߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߓߘߴߊ߬ ߥߊ߬ߙߊ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬.
ߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߞߘߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߟߊ߲ ߗߋ߫ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫.
ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬، ߝߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߖߌ ߕߋ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫، ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߦߋ߫ ߢߡߊ߬ߕߏ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߍ߬ߟߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ߫.
ߛߎ߬ߣߎ߲ ߏ߬ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߞߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬، ߦߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߵߝߊ߫ ߞߐߕߍ߫߸ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߋ߲߬ ߖߊߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߘߌߦߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ.
ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߞߊ߬ߛߙߊ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌߣߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߝߋߎ߫، ߓߊ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߫ ߢߍߞߣߐߣߌ߲߫ ߞߍ߫.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR