Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

߂߀߁߇ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߐߣߊߞߙߌ߫:

0

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߀߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߌ߰ߖߊ߯ ߛߓߊ߬ ߝߊߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߢߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߏ߲ߓߊ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫.

ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߂߆- ߂߀߁߇، ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߉ ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߄ ߙߋ߲ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߕߎߓߎ߫ ߡߎߛߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߰ߣߐ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ ߗߋߕߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߟߑߛߋߣߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߕߐ߯ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߐߙߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߓߙߋߕߋ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬.
ߒߞߏ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߦߏ߫ : ߒ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫(ߒ. ߥ. ߛ. ߖ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬) ، ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߦߣߎߛߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫) ، ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬(ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߕ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߴߊߡߙߌߞߌ߬) ، ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߕߐ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߊߞߊߖ߭ߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮، ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߊߤߑߡߍߘ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊ߲ߘߙߋ߫߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ، ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߡߎ߬ߘߍ߬ߡߎ߬ߘߍ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߓߊ߰ߦߐ߫(ߒߞߏ ߥߊߟߌߝߦߊ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮) ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߌ߲ߕߎ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫، ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊ߯ߦߌ߫߫ ߞߊ߬ߓߊ߫(ߒ. ߢ. ߦ. ߘ) ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߄߃ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ، ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߛߌߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫.
ߓߌ߬ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߝߟߍ߫:

ߊ- ߒߞߏ ߝߘߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߢߍߛߐ߲ (ߕߊߓߑߟߍߕ) ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ % ߉߅ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߕ) ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬. ߥߊߟߌߢߊ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߢߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߊߙߊ߲ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߭ ߘߐ߫.

ߋ- ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߣߊߟߊ߲߫ ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߍ߬. ߣߴߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ߫ ߅߉ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߣߊߟߌ߫ ߛߓߍߕߊ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ߠߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߌ- ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߥߙߍߡߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߍ߭ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊߙߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ، ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߍ- ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߦߴߌߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߙߌ߫ ߕߋ߲߬ .
ߊ߬ ߣߌ߫…

ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߯ߟߌ ߟߋ߬
߂߀߁߇ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߐߣߊߞߙߌ߫:

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߀߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߌ߰ߖߊ߯ ߛߓߊ߬ ߝߊߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߢߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߏ߲ߓߊ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫.

ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߂߆- ߂߀߁߇، ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߉ ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߄ ߙߋ߲ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߕߎߓߎ߫ ߡߎߛߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߰ߣߐ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ ߗߋߕߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߟߑߛߋߣߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߕߐ߯ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߐߙߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߓߙߋߕߋ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬.
ߒߞߏ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߦߏ߫ : ߒ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫(ߒ. ߥ. ߛ. ߖ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬) ، ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߦߣߎߛߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫) ، ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬(ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߕ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߴߊߡߙߌߞߌ߬) ، ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߕߐ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߊߞߊߖ߭ߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮، ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߊߤߑߡߍߘ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊ߲ߘߙߋ߫߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ، ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߡߎ߬ߘߍ߬ߡߎ߬ߘߍ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߓߊ߰ߦߐ߫(ߒߞߏ ߥߊߟߌߝߦߊ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮) ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߌ߲ߕߎ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫، ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊ߯ߦߌ߫߫ ߞߊ߬ߓߊ߫(ߒ. ߢ. ߦ. ߘ) ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߄߃ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ، ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߛߌߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫.
ߓߌ߬ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߝߟߍ߫:

ߊ- ߒߞߏ ߝߘߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߢߍߛߐ߲ (ߕߊߓߑߟߍߕ) ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ % ߉߅ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߕ) ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬. ߥߊߟߌߢߊ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߢߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߊߙߊ߲ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߭ ߘߐ߫.

ߋ- ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߣߊߟߊ߲߫ ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߍ߬. ߣߴߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ߫ ߅߉ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߣߊߟߌ߫ ߛߓߍߕߊ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ߠߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߌ- ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߥߙߍߡߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߍ߭ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊߙߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ، ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߍ- ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߦߴߌߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߙߌ߫ ߕߋ߲߬ .
ߊ߬ ߣߌ߫…

ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߯ߟߌ ߟߋ߬

Ibrahima KONATE

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR