Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

FASSO: ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߂ ߙߋ߲ ߄߅

0
FASSO:
ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߂ ߙߋ߲ ߄߅ߟߊ߫ .
ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.
ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ :
߁- ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ.
߂- ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ߫ ߦߟߌߕߏߟߊ ߟߎ߬.
߃- ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ߫ ߞߍߕߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲.
߄- ߜߘߍ ߟߎ߬.
ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ:
ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲ߕߍ߯ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ ߜߍߣߍ߲ ߝߍ߬،ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ߞߏ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߝߙߋߞߋߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫߸ߡߍ߲ ߠߊߜߍߦߓߊߟߌ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߘߍ߭ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߠߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߔߛߐߞߐ߫.
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߤߊ߲߯ ߒ ߝ ߟ ߘ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߘߐ߫߸ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߕߊ߲߬:ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߒ ߝ ߟ ߘ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬߸ߝߏ߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߠߊ߫߸ߥߊߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߙߎߞߙߍ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߃߆߅߀߀߀߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߖߐ߰ߣߍ߲߬ߧߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߇߃߅߀߀߀߀ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߉߁߆߆߀߀߀ ߟߋ߬ ߞߏ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬.
ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫߸ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߒߡߊ ߞߣߐߡߊ߬.
ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞ. ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߲ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߬ߝߘߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߎ߲ߠߊߓߐ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߒ ߝ ߟ ߘ ߜߙߊ߬ߓߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߥߟߊ߬ߝߘߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߏ ߟߊ߬ߥߛߊ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߙߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߊ߲߬߸ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߕ ߟ ߜ ߗ ߣߌ߫…
ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ ߦߟߌߕߏߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ߫ ߞߍߕߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߸ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬: ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߌ߰߰ߞߊ߲߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߟߊߥߙߎߞߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߢߊ߸ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߟߊߥߙߎߞߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.
ߜߘߍ ߟߎ߬:
ߟߊ߱ߦߌ߬ ߡߊ߬ߙߋߜߊ߬ ߞߊ߬ ߖߕ ߁߀߀߀߀߀ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊߛߐ ߘߌ߫.
ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߬ߣߊ߯ߣ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߢߊ߰ߘߐ߬ߘߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߐ߫߸ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ ߘߌ߫.
ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߦߊ߬ߟߊ:ߝߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫.
ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.
ߟߏ߲ߛߋߕߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߆߂߂߁߉߈߇߀߀
Related Posts

ߘߍ߬ߞߏ

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR