Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߡߐ߰ ߝߙߋ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫

0

ߞߓߊߞߏ߫߹ ߡߐ߰ ߝߙߋ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߖߐ߲߫ ߦߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫؟ ߤߊߡߊ߲߫ ߖߐ߲߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߝߙߋ߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߯ߢߊ߫ ߕߐ߭ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ߕߎ߲߬؟

ߦߟߌߓߌߟߊߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߝߙߋ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߙߋ ߞߍ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊߞߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߙߋ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߊߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫،

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߛߓߊ߬ߡߟߊ߬ߡߊ: ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞ߸ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߋߙߐߔ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߘߎ߬ߓߊ߬ߙߋ߲.

ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߓߐ߫ ߓߌ߲߬، ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߝߙߋ ߟߊߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߫߸ ߡߐ߰ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟

ߒ߬ߞߊ߬߸ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߦߟߌߡߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߠߋ߫ ߣߐ߬ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

ߊ߬ ߞߏ ߞߍ ߦߴߌߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߓߌ߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߣߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߊߕߍ߱ ߘߐ߫.

ߟߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߞ߫ߘߊߝߌ߫߸ ߏ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߕߐߦߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ، ߓߊ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߛߋ߬ߦߌ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߓߘߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߝߊ߱ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߰ ߕߍ߫ ߟߓߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߛߌ߱ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫، ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞ߫ߘߊߝߌ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߢߌ߲߭ ߓߟߏ߫، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߓߘߴߏ߬ ߞߍ߫.

ߌߞߏߡߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߡߐ߰ ߕߜߋ ߡߐ߰ ߞߏߙߐ߲ ߠߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊߘߌ ߟߊߣߊ߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߌ߰ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ ߜߊߛߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߙߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߐ߬ߞߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߊ߫ ߗߡߍ߬ ߄߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫.

ߝߙߋ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߓߟߐߓߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߲߬ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ߛߌߛߍ߲߬.

ߋ߫߹ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߏ߬ ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬߹ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߖߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫؟ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߣߌ߫ ߥߙߌߞߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߝߊ߬ ߓߘߊ؟ ߞߏ߫ ߦߙߐ ߟߊ߫ ߗߌ߲߰ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫؟ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߥߙߌߞߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫؟ ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߏ ߓߟߏߞߘߐߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫؟ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߖߊ߲߬؟ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߙߌߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬؟ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߊ߫ ߘߌ߫؟

 

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫: ߆߂߂߁߉߈߇߀߀

ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߇߈߂\߂߀߁߇ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR