Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

0

߇߈߃\߂߀߁߈ ߓߌ߲ߠߊߧߎߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߍ߭ (ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߣߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ ߘߌ߫.

ߡߐ߰ ߁߁ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ߫.

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߓߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߘߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߝߟߐߡߊ߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߥߣߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰߫ߟߌ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߝߊ߫ ߌ ߕߌ߱߭ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ (ߘߌ߯ߣߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߣߌ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ (ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߘߊߡߊ߲ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߘߐߕߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐߟߴߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߸ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߎߡߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫، ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫، ߞߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫، ߞߏ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߋߦߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߓߟߏߓߟߏ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߛߙߋߓߍ ߟߋ߬ ߘߐߝߘߊ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ߫ ߖߌߦߊ߫ ߕߊ.

 

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

߆߂߂߁߉߈߇߀߀\߆߅߆߃߉߀߄߅߈

ߛߎߘߊ߲߸ ߝߏ߫ ߕߋ߲߬߹

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR