Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߜߊ߬ߙߊ ߈ߣߊ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊ߲ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߣߌ߫ ߂߂ ߣߌ߫ ߂߃\ߞ.ߜ߇߈߂\߂߀߁߇ ߟߊ߫

0

 

ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߞߊߓߋ ߸ ߟߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߌߓߎߙߊߦߌ߯ߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߸ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊ߲ߣ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏߡߊߘߍߡߍ߲ߠߊ

ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߕߐ߮:ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߒ ߧߋ߫ ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߢߊߛߌߝߊ߫ ߡߊ߬ ߝߟߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

߁߭-ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ: ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߘߡߊ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߍߥߊߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ߑ

߂߲-ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߊߘߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߤߊߞߍ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߢߊߝߐ߫، ߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߊ߫:

Related Posts

ߘߍ߬ߞߏ

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

߁-ߘߐ߬ߝߐ:

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ (ߊ.ߘ) ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ߫ ߄߉ ߛߓߍߦߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߝߊ߬ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ « ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ« ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ « ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ » ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߝߊ ߝߟߐߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߢߍ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߥߊ߯ߕߌ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߞߐ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߲ߝߎߥߊ ߜߊ߬ߙߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ.

ߡߍ߲ ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫: ߓߊߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߤߊߥߎߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߛߌߞߊߛߏ߫ ߞߟߍ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߡߊߛߌߣߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߓߌߕߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߣߌ߫…

ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߤߊߟߌ߬ ߛߊ߫߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߬ ߘߊߓߏߟߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊߤߵߡߍߘ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬، ߊ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߬ (ߊ.ߘ)، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߤߙߐߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߤߊ߲߯ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߌߓߎߙߌߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

ߌߓߎߙߌߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫: ߆߂߂߁߉߈߇߀߀

Leave A Reply

Your email address will not be published.