Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߘߍ߬ߞߏ

0
ߘߍ߬ߞߏ
ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߓߌ߬߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߡߙߌߟߊ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߛߋߞߕߎߙߋߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߬ߝߏ.
ߕߏ߬ߝߏ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫  ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߦߟߊߝߛߊ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲_ߋ_ߝߋ߲ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߧߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲_ߋ_ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬.
ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߕߐ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߕߏ߬ߝߏ ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬.
ߘߝߐ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߎߥߊߡߋ߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߡߊ߬ߟߌ ߘߌߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߍ߭ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߆߀ ߛߊ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߫  ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߘߍ߭ ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬-ߜ߭ߣߊ߫-ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߍ߭.
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߁߉߆߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߟߊ߫ ߊߘߌߛߊ߬ߓߋߓߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߃߆ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߞߵߏ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߂߀߀߁ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫߸ ߞ߫ߘߊߝߌ߫ ߟߊ߫ ߥߣߊ߬ߦߊ ߞߣߐߡߊ߬، ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߓߟߏߦߊߓߊ߮ ߜߙߋ߬ߕߍ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
ߟߏ߲ߛߋߕߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
߆߂߂߁߉߈߇߀߀

Leave A Reply

Your email address will not be published.