Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ ߜߋ߲߫ ،ߞߐ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ ߞߵߊ߬  ߞߍ߫

0

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ ߜߋ߲߫ ،ߞߐ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ ߞߵߊ߬  ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߐ ߕߍ߰ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲ ߓߟߏ߫ ،ߘߌߡߌ߲ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ،ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏߡߊߙߊ߲߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߝߐ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ /߂߀߁߈ /߇߈߃ ߞߜ ،ߒ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫،ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߲ ߞߎߡߊߕߐ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߙߍ ߝߍ߬ ߸ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ #ߒߞߏ ߔߙߎ߫ ߞߎߘߊ # ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊߛߌ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ،ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߢߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߛߎ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߐߥߍ߲ߘߍ߲ߞߍ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ،ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߛߣߐ߬ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ߣߴߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߟߞߊ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߌ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߗߡߍ߬ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߐ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ :ߞߍ߬ߙߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ؟ߛߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߞߍ߬ߙߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :_#ߦߌߟߡߊ ߝߟߐߡߊ :ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ #ߣߌ߫ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߣߐ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߖߐ߰ߖߐ߰ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߓߏߙߊ߫ ،ߣߴߏ߬ ߣߎ߲ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߰ ߘߏ߯ߘߏ߯ ߘߐ߫ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߝߍ߬ ߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߯ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߔߏߦߌ߫߹ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ߦߙߐ ߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߜߌߡߊ߫ ߸ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߡߊߓߟߏ߫ ߛߋ߲ ߘߌ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߞߣߐߘߌߡߌ߲߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ߕߍߡߊߣߏ߮ ߓߘߊ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߏߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߘߐߛߐ߰ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߠߊ߫ ،ߦߙߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐߗߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߣߊߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. – #ߦߌߟߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ :ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ# ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߸ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߓߟߏߞߌߣߌ߲߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߏ߯ߘߏ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߝߙߊ߬ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߯ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߓߐ߫ ߞߣߍߡߊ߬ ،ߌ ߓߊ߯ ߕߊߡߐ߲ߛߐ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߯ߘߏ߯ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߣߏ߱ ߞߎ߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ،ߘߌߡߌ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߞߣߐ߫ ،ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߬.-#ߦߌߟߡߊ ߛߓߊߣߊ߲ :ߛߎߡߊ߫ ߖߌ߰ߕߊ߫ ߖߌߛߎ߲ߡߊ # ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲ ߖߌߛߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߙߏ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߟߌ߲ߓߊߟߊ߲߫ ،ߊ߬ ߖߌ ߣߡߊߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ߌ ߓߊ߯ ߕߊߡߐ߲ߛߐ߲ ߥߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߏߙߊ߫ ߡߍߣߍ߲߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ߌ ߘߴߊ߬ ߖߌ ߦߋ߫ ߕߊߡߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ،ߖߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߏߓߌߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ،ߞߊ߬ ߓߌ߬ߢߍ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߣߍ ߣߎ߲ ߛߐߙߐ߲߫ ߜߏ߬ߟߏ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬߸ߞߊ߬ ߞߙߏߓߌߢߍ ߕߍߡߊߓߟߐߓߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߓߟߏߞߕߐߡߊ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߛߊ߫ ،ߌ ߘߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ߘߐ߯ߣߍ߲߫ ،ߌ ߦߋ߫ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߖߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫. #ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ # ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߕߐ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ߣߴߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߫ ߊ߬ ߞߐ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߎ߲߫ ،ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߸ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߔߏߦߌ߫ ߹ߞߍ߬ߙߍ߲ ߛߙߊߕߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߰ ߘߌ߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߞߘߐ߫ ،ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ߊ߬ ߛߙߊߕߌ ߦߋ߫ ߛߙߏ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߞߣߐߞߟߎ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ ߣߌ߫ ߗߺߺߍ߬ߦߺߺߊ߫ ߟߊ߲߯ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߞߣߐߘߌߡߌ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߐߗߌ߲ߗߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߜߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߬ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߣߊߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߸ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߗߊߥߎ߲߫ ߛߎ߯ߣߊߞߍ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ،ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߐߞߟߌ ߞߣߐ߫ ،ߣߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߰ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߬ ߖߏߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߣߏ߱ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߜߊߘߌ߫ ߹߹ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ،ߡߙߐߡߙߐߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߞߣߐߘߌߡߌ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ،ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߡߊߜߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߺߺߎ߬ߺߺߺߺߙߋ ߘߏ߫ ߡߊߜߍ߲߫ (ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߟߐ߲߫). – #ߦߌߟߡߊ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲߫ :ߞߍ߬ߙߍ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߍߢߊ # :ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߕߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߲߬ߓߏ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߞߣߍߡߊ߬ ،ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ،ߡߊ߬ߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߛߏ߫ ،ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߞߣߐ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߸ߣߴߏ߬ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߏ߯ߘߏ߯ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ،ߣߴߏ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐߝߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߣߏ߱ ߘߌ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߸ߞߊ߬ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߏ߯ߘߏ߯ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߎ߬ߟߋ߲ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸(ߞߵߊ߬ ߞߙߊ߫) ،ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ߣߏ߱ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߓߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫،ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߞߎߡߊ ߟߊߟߐ߬ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ߊ߲ ߓߍ߫ ߝߙߍߕߍ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ . ߷

ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߏ߬߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ (ߒ. ߓ. ߘ.) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ،ߊ߰ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߸ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR