Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲߸ߟߊ߬ߘߍ

0

߲/߁߃.
ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲߸ߟߊ߬ߘߍ ߁߃߲ ߦߌ߲ߓߦߊ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ ߠߊ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߁߂ߙߋ߲ ߃߀ ߠߊ߫.
ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.
ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬:
߁߭ ߺ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ.
߂߲ ߺ ߗߋߛߓߍ߫ ߟߊߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬.
߃߲ ߺ ߛߘߊߟߊߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ.
ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ:
߁߭ ߺ ߟߊ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߟߏߛߋߣߌ߬ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߣߍ߫߸ߊ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞ.ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߞߏ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߐߞߊ߲߬߸ߒߞߏߟߊ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫، ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߞߏߡߍ߲ ߊ߬ ߓߟߏ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬߸ߓߐߒߡߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬.
ߏ߬ ߞߐ߫߸ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߘߐ߫: ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߡߊ߬߸ߓߊߏ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߕߍ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߝߋߎ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ ߕߍ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.
߂ߺ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫߸ߦߏ߫: ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߛߌ߯ߙߌ߲߫، ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߟߊߕߊ߯ ߝߟߐ߫߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ߲߬ߛߏ߬ ߟߐ߰ߟߏ߲߬ ߞߏ ߖߊ߬ߕߋ ߡߊ߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߬ߘߍ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫.
ߊ߬ ߦߙ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߤߊߡߌ߲ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߟߊߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬.
߃ߺ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߕߐ߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߞߏ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߛߏ߰ߙߏ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߐ߰߁߂ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߍߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߧߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞ.ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.
ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߞ. ߎߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫߸ߛߘߊߟߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐ.
ߝߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߦߊ߬ߟߊ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR