Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

߁߈/ߕߙߊߓߊ/߁߇.

0

߁߈/ߕߙߊߓߊ/߁߇.
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߂߁߭ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߁߂ߙߋ߲ ߀߀ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߟߏߛߋߣߌ߬ ߊ߬ߟߌ ߕߎ߲߬ߞߊߙߊ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.
ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬:
߁߭ߺ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲.
߂߲ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊ߬ߕߊ߮ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ.
߃߲ߺ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߕߎ߬ߡߟߊ߬ ߥߛߊ.
߄߲ߺ ߛߍߝߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ.
߅߲ߺ ߖߊ߲߬ߖߏ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ.
߆߲ߺ ߜߘߍ ߟߎ߬.
ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ:
߁߭ ߺ ߦߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߘߐߡߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߣߊ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫߸ߛߍߥߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߸ߡߍ߲ ߠߊߛߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߘߐ߫.
߂߲ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊ߬ߕߊ߮ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߌ߬ߞߊߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏߞߏ ߢߐ߲߰ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬߸ߞߏ߫ ߓߊߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߢߐߢߐ߲߫ ߘߊ߫߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߊ ߢߊߓߐ߫ ߝߟߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߢߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߗߋߛߓߍ ߞߣߐߘߐ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫.
ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߞߐ߫ ߘߐ߫.
߃߲ ߺ ߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߊߥߊ߬ߛߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫߸ ߣߊ߬ߟߌߡߎ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߄ߺߺ߁߅ߘߌ߫߸ߓߟߐߟߐ߫ ߞߙߏߝߏ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߝߍ߬.
߄߲ ߺ ߛߍߝߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬߸ߣߌ߫ ߘߊߓߊ߲ߠߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߝߐߣߍ߲ ߠߊ߫߸ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߡߊߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߛߕߊ ߟߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߏ߬ߣߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏߖߎ߮߸ߘߏ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߤߊߟߌ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߤߊߟߌߓߌ߬ߛߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߭ ߞߏ߬ ߛߎߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐߟߊߣߍ߲߫ ߡߝߊ߫.
߅߲ ߺ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫߸ߖߐ߲߬ߛߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫.
ߜߘߍ ߟߎ߬:
ߊ) ߺ ߒ ߢ ߦ ߘ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬:
ߊ) ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ߢߐ߰ߘߐ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߏ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߕߍ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬: ߁߃ߺߺ߁߄. ߋ) ߊ߬ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߴߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߌ) ߢߍߘߐߓߍ߲ ߝߐ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߫߸ߞߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫.
ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫:
ߊ) ߒ ߢ ߦ ߘ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߏ ߞߍߢߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
ߋ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫: ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߄߃ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߏ ߥߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߏ߸ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߌߘߊ߲ ߠߊߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.
ߌ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߤߊߡߌ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍߕߐ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߢߊ߰ߢߊ߰ ߜߙߊ߫ ߕߍ߫.
ߋ) ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߱ߡߏ߬ߙߌ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߒ ߝ ߟ ߘ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.
ߌ) ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߣߊ߬ ߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫: ߞ.ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞ.ߝߊ߱ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߞ.ߖߊ߬ߘߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞ.ߞߊ߯ߛߌߡߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫.
ߝߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߦߊ߬ߟߊ.
ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ

Related Posts

ߘߍ߬ߞߏ

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR