Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

NKO ߒߞߏ

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

߇߈߂\߂߀߁߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫…

߂߀߁߇ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߐߣߊߞߙߌ߫:

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߀߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߌ߰ߖߊ߯ ߛߓߊ߬ ߝߊߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫…

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲: ߡߏߦߌߓߊ߯ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߣߊߘߋ߲߬ߡߊ

ߒߠߋ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߐߙߍ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐߙߍ߫ ߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߛߏߛߌߏߟߏߖ߭ߌ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߝߊߡߌߦ). ߒ߬ߓߊ߬߸ ߒ…

ߜߊ߬ߙߊ ߈ߣߊ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊ߲ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߣߌ߫ ߂߂ ߣߌ߫…

ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߞߊߓߋ ߸ ߟߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌߓߎߙߊߦߌ߯ߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߸ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊ߲ߣ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏߡߊߘߍߡߍ߲ߠߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߕߐ߮:ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫…
Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR