Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

NKO ߒߞߏ

ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߁߈ ߣߊ߲

ߕߟߋ߬ ߁߇ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߁߈ ߣߊ߲ ߤߊߕߍ߫߹ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߲߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߁߈ߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫…

ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ߲:

ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߘߊߘߐߝߙߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬…

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

߇߈߃\߂߀߁߈ ߓߌ߲ߠߊߧߎߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߒߞߏ…

ߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ…

ߞߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߟߊ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߯ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߊߛߣߍ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫…

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

߇߈߂\߂߀߁߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫…

߂߀߁߇ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߐߣߊߞߙߌ߫:

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߀߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߌ߰ߖߊ߯ ߛߓߊ߬ ߝߊߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫…

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲: ߡߏߦߌߓߊ߯ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߣߊߘߋ߲߬ߡߊ

ߒߠߋ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߐߙߍ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐߙߍ߫ ߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߛߏߛߌߏߟߏߖ߭ߌ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߝߊߡߌߦ). ߒ߬ߓߊ߬߸ ߒ…

ߜߊ߬ߙߊ ߈ߣߊ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊ߲ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߣߌ߫ ߂߂ ߣߌ߫…

ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߞߊߓߋ ߸ ߟߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌߓߎߙߊߦߌ߯ߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߸ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊ߲ߣ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏߡߊߘߍߡߍ߲ߠߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߕߐ߮:ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫…