Take a fresh look at your lifestyle.
Catégorie de navigation

NKO ߒߞߏ

ߒ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߆߁߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬

ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߛߋߞߕߎߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߁߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߇߈߄\߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߉ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߰ߙߋ߬ߡߘߏ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߙߊ߫…

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߇߈߄\߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߉ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߰ߙߋ߬ߡߘߏ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫.ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߊ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߋߞߙߎߙߋߞߊ߲ߞߋߦߊ

ߘߍ߬ߞߏ

ߘߍ߬ߞߏ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߓߌ߬߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߡߙߌߟߊ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߛߋߞߕߎߙߋߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߬ߝߏ. ߕߏ߬ߝߏ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫  ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߋ߬…

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ: ߞߊ߲߫ ߥߊ߯ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߘߍ߭ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߇߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߁߄߁ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߦߎߣߍߛߵߞߏ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߂߄߆߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅…

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ : ߖߐ ߦߋ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫. ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫. ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲…

FASSO: ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲…

FASSO: ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߂ ߙߋ߲ ߄߅ߟߊ߫ . ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ : ߁- ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ. ߂- ߜߊ߬ߙߊ…

ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬

ߐ߮ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ ߝߊ߰ߡߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߌߣߍߦߊ߫ ߕߐ߯ "ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ" ߟߊ߫ ߓߌ߬ߕߎ߲߯، ߞߴߏ߬ ߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߬…

߁߈/ߕߙߊߓߊ/߁߇.

߁߈/ߕߙߊߓߊ/߁߇. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߂߁߭ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߁߂ߙߋ߲ ߀߀ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߟߏߛߋߣߌ߬ ߊ߬ߟߌ ߕߎ߲߬ߞߊߙߊ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬: ߁߭ߺ…