Take a fresh look at your lifestyle.

ߒ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߆߁߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬

ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߛߋߞߕߎߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߁߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲

Lettre aux violeurs

Chers partisans du fantasme illicite, Je viens en ces termes auprès de vous pour exprimer mon indignation suite à vos agissements sordides qui laissent voir une souffrance et une colère grandissante en moi. Elles commencent à en

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߇߈߄\߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߉ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߰ߙߋ߬ߡߘߏ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫…

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߇߈߄\߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߉ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߰ߙߋ߬ߡߘߏ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫.ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߊ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߋߞߙߎߙߋߞߊ߲ߞߋߦߊ