Ultimate magazine theme for WordPress.
Artist du mois
ri

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

0
ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:
ߞߊ߲߫ ߥߊ߯ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬
ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߘߍ߭ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߇߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߁߄߁ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߦߎߣߍߛߵߞߏ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߂߄߆߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߕߟߋ߬ ߁߅߸ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬.
ߘߍ߭ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߝߐߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߛߌ߲߫ ߢߊ.
ߡߊߕߌߦߎ߫ ߊߝ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߐ߱ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫.
ߡ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߲߲߬߬ߓߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߬. ߞߊ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߊߛߌߔߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߥߙߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߤߊ߲߯ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.
ߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߛߌߔߊ߲ߞߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߝߐߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߛߵߕߌߟߌ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߜ߭ߊߟߌߛߌ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬، ߒߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߊߟߊ߲߫ ߘߐ߫.
ߙߏߛߊߟߌߦߊ߫ ߡߊߙߵߕߟߌ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߕߐ߬ߣߐ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߜߊ߯ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߘߏ.
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߛߎߞߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߛߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬
ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߛߎߞߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߌ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߋߙߏ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߅.߇ ߟߋ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߂߀ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߟߊߛߌ߲߫.
ߜ߭ߊߟߌ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߋߙߏ߫ ߥߏߘߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߁߇߀ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫.
ߖ߭ߋߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߏ߫  ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߁߉߉߀ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊߏߙߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߹ ߜߍߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߡߞߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬.
ߞߏߟߍߕ ߜ߭ߵߙߌ߲ߥߊߟߘ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߓߊ߮ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߜߏߡߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߬ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬؟ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫.
 #ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ #ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߘߊ ߟߋ߬
ߟߏ߲ߛߋߕߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.
߆߂߂߁߉߈߇߀߀

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.