Ultimate magazine theme for WordPress.
Artist du mois
ri

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ: ߜߟߏ߬ ߜߍ ߓߐߣߍ߲߫ ߜߟߏ߬ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫:

0

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌ߲ߘߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁߃ ߓߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߞߍ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߅ ߟߊ߫߸ ߣߌߡߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߣߊ߲ߓߊ (ߘߌߣߏߗ߭ߐߙ) ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߢߌ߬ߡߢߐ (ߊߛߵߕߋߙߏߌߘ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߐ߸ ߦߙߍߡߊ ߟߎ߬ ( ߟߍ߬ ߡߊߡߌ߲ߝߍߙ) ߞߵߌ ߞߎ߲߬ߓߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߛߊ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߀ ߠߊ߫߸ ߝߋ߲ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߥߏ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߛߌߞߌ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߡߐ߬ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߡߎߣߎ߲ߦߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊߦ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߗߊߘ ߟߋ߬، ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇ ߘߌ߫.
ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߂߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߞߘߎ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߣߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߏߡߏ ߁߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߏ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߓߌߛ߭߸ ߋߙߌߏߔߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߟߐ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬.
ߓߊ߬ߙߌ߫߸ ߘߌߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߊߘߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌߣߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߝߟߐ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߋ߲ߓߊ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.
ߞߎߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬:
ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߟߏ߫:
ߛߊ߲߭ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߀߀ ߟߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߙߋ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߔߊߟߍߛߕߌߕ ߣߌ߫ ߦߡߍߣ، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߛߴߙߊߦߍߟ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖ߭ߊߔߐ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ ߝߊ߲߬ ߘߏ ߝߍ߬߸ ߞߙߐ߬ߜߊ ߟߎ߬ (ߔߌߜߵߡߋ)߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߅߀ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߆߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߞߵߟߊ߲ߕߌߞ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߖߌ߫ ߥߦߏ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߛߌ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߐߛߵߕߙߊߟߌ߫ ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߅߀ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߔߊߛߌߝߌߞ ߕߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߊ߲߯ ߤߊߥߊߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߊ߲߯ ߛߵߞߊ߲ߘߌߣߊߝ߭ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߟߋ߬ߘߎ߯ ߊߗ߭ߌ߫ ߝߍ߬ ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߄߀ ߠߊ߫.
ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߬ߣߐ:
ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߦߋ߫ ߓߐߙߐ߲ߣߍ߮ (ߞߊߟߵߛߌߐ߲ߡ) ߜߛߍߜߛߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߟߏ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߥߟߏߒߘߐߟߌ ߛߊ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐߟߌ ߞߍ߫߸ ߝߊ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߟߊߘߛߏ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߮ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬ ߤߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫، ߕߋ߬ߟߋ ߥߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߝߊ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ߬ߙߊ (ߔߌߜߵߡߊ߲) ߘߏ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߕߊ߲߬ߞߊ ߞߟߊߦߊ߫ ߞߏߖߎ߮ ߏ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߙߊ߬ߝߌ߲߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߡߋߟߊߣߌߣ)، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߐ߬ ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߡߊ߬ ߛߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߲ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߕߌߢߍ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߜߍ߫، ߥߊߦߌߞߊ߫߹ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫.
ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߲߭ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬، ߝߊ߬ߘߌߞߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߙߊ߬ߝߌ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߋ߬ߟߋ ߞߟߊߦߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߜߛߍߜߛߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߕߌߢߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬ ߞߟߏ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߟߊߥߟߏ߫ ߕߎߡߊ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬.
ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߛߋ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߋߙߐߔ߸ ߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߜߟߌߜߟߌߡߊ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߌߛ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߜߟߌߜߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߜߟߌߜߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߁߃߀ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲߭ ߥߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ « ߥߎߙߡ ߜߟߌߜߟߌߟߌ »، ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߍߣߍ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬߸ ߕߋ߬ߟߋ߬ߞߏ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߕߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߙߊ߬ߝߌ߲ ߓߟߏ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߟߊߥߟߏ߫، ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߕߘߍ߬ ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߟߊߘߊ߲߫ ߘߐ߫.
ߒ߬ߞߊ߬߸ ߓߊߟߏߙߋ߲߫ « ߌ » ߟߊߘߛߍ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߙߊ߬ߝߌ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߘߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫߸ ߛߦߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߙߊ߬ߝߌ߲ ߟߊߥߟߏ߫ ߓߌ߬ߕߎ߲߫ ߜߟߌߜߟߌ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߜߍ ߘߌ߫، ߜߟߏ߬ ߜߍ ߣߊ߬ ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫.
ߒ ߧߋ߫ ߓߌ߬ ߕߊ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬، ߣߌ߫ ߓߏ߲ߞߌ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߥߟߊߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫.

Sans commentaires
  1. Loncebalitè ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ dit

    ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.