Ultimate magazine theme for WordPress.
Artist du mois
ri

ߊ߰ߛߐߍ߸ ߒߞߏ ߞߟߋߞߟߋ߫ ߞߎߘߊ

0

ߒߞߏ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߄\߁߉߄߉\߇߁߃ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍߙߵߘߎ߯߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲، ߒߞߏ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߏ߫ ߥߟߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߟߋ߬…ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫.
ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌߘߌ߲߫ ߟߋ߬߸ ߛߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫، ߓߊ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߴߛߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.
ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߯ߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߯ߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫: ߤߊ߯ߝߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߛߍ߲߫-ߔߋߕߍߛߔߎߙߜ ߙߎ߳߬ߛߌ߫߸ ߗ߭ߌ߬ߟߎ߳ߥߌߛ ߒߦߋߙߋߙߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߣߊߟߵߞߏ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬.
ߞߟߋߞߟߋ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫:
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߘߐ߫، ߞߟߋߞߟߋ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߣߊߟߌߡߎ߲߬ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߜߘߍ߬ߛߍ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߓߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬.
߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߈ ߠߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬.
ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߊ߬ ߘߍ߬ ߛߎ߬ߛߎ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߅\߁߉߉߀\߇߆߄ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߛߟߊߡߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߋ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߓߋ߬ߟߌ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬߸ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߂ ߟߊ߫، ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߐ߯ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߞߊ߬ « ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߢߌߡߊ »߸ ߛߵߕߋߝߌ߲߫ ߕߌߛ߭ߊߙ ߞߏߝߋߌ߫ ߟߊ߫ ߥߣߊ߬ߦߊ ߖߏ߯ ߃߀ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫، ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫، ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ « ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ » ߥߟߊߘߊ ߟߊ߫، ߂߀߁߇ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ « ߥߙߎߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ » ߞߊ߬ߝߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫،
ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬߸ ߂߀߁߂-߂߀߁߆߸ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫: ߘߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߬ߣߌ߲ ߢߙߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬، ߘߍ߬ߞߙߎ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߓߐߒߘߊ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
ߕߋ߲߭ߕߋ߬߸ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏߡߊߘߍߡߍ߲ߠߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߞߊߙߊ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߓߟߏߘߍߡߍ߲ߠߊ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߣߌߞߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߛߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߣߍ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߘߌ߫، ߝߏߣߌߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍߙߦߐ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

Sans commentaires
 1. Salut vous ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬

 2. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߹
  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߍߛߘߌ߫߹
  ߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍߟߊ߫ ߖߐ߫، ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߜߊ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯.
  ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯. ߊߟߊߓߍ߫ ߒߞߏ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߒ߬ ߦߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.
  ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߟߏ߫

 3. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߹
  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߍߛߘߌ߫߹
  ߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ « ߒߞߏ » ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍߟߊ߫ ߖߐ߫، ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߜߊ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯.
  ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯. ߊߟߊߓߍ߫ ߒߞߏ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߒ߬ ߦߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.
  ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߟߏ߫

 4. Loncebalitè dit

  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬. ߊ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߞߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬:
  ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߯

 5. Loncebalitè ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ dit

  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬. ߊ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߞߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬:
  ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߯

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.