Take a fresh look at your lifestyle.

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲

0
ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ :
ߖߐ ߦߋ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.
ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫.
ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߇߈߃/߂߀߁߈ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫، ߞߏ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ߫: ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߣߍߜ߭ߊߟ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߌ߲ߘ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߗߋߘߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌߕߊ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߓߊ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲ ߕߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߓߊߟߌ ߛߊߓߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߒߞߏ ߞߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߟߐ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߥߣߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.