Take a fresh look at your lifestyle.

ߒ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߆߁߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬

0

ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߛߋߞߕߎߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߁߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߡߊ߬߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ (ߛߘߞ ߟߎ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߟߌ ߟߎ߬) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߛߋߞߕߎߞߊ߲ߞߋߦߊ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߏ߬ ߞߍ߫.

ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍߟߑߝ߭ߎ߳ ߓߍ߲߬ߕߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߁߃ߙߋ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߌߞߑߛߌߣ ߕߋߙߊߛ ߡߊߜߍ߲߫، ߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߛߋ ߞߐ߬ߡߊ߲߬ߘߊ߬ߦߊ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߲ ߢߍ߫، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߒߠߋ ߕߘߍ߬ ߔߏߔߏ ߞߊ߲߬߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߞߕߐ߫، ߒ ߞߊ߬ ߒ ߢߊ߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߍߝߍ߬߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫، ߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߥߊ ߟߊ߫߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߐ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߦߌ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߊ߲ ߞߐ߫ ߞߵߊ߲ ߘߐߝߘߊ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߓߏ߬ߙߌ߬، ߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߓߊߞߏߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߞߊ߬ ߒ ߘߟߊߓߊ߲߫، ߒ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߔߏߔߏ ߟߊߟߐ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߊ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫، ߊ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߕߐ߲ߕߟߏߡߊ  ߘߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߋߍߡߑߌߍߛ، ߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߰ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߦߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߊ߲ ߞߐ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌ߲߬ߘߊ ߞߣߐ߫، ߒ ߛߋ ߟߎ ߘߏ߫ ߘߊ ߟߊ߫߸ ߒ ߞߊ߬ ߛߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߞߍ߫ ߒ ߢߊ ߟߊ߫، ߓߊ߸ ߥߊߦߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߒ ߢߊ ߞߟߊߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊߓߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߖߌ߬ߦߊ ߕߊ߬، ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߬ ߛߌߟߓߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߕߊ߭ ߟߊ߫، ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߥߋ߯ߟߋ߫، ߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߒ ߣߊ߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߏ߬ ߓߐ߫ ߒ ߞߎ߲߬، ߒ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߫ ߕߊ߬، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߤߊ߲߯ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߓߊ߬، ߒ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߟߊߦߟߍ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߦߟߍ߬ ߞߐ߲߬ߛߐ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ (ߡߋߣߐߕ) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߓߟߏ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߕߌߞߑߛߌߣ ߕߋߙߊߛ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߖߌ߰ ߝߏ߫ ߒߠߋ، ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߝߣߊ߫ ߊ߲ ߣߐ߭ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫.

ߊ߲ ߛߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߒ ߠߊߛߌ߰ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫، ߒ ߛߌߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲߬))، ߒ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߞߊ߲ߠߊߦߟߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: ((ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߭ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߧߍ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߘߌ߫)).

ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߓߍ ߘߐ߫: ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ ߤߊߞߍ ߣߌ߫ ߓߊ߲߭ ߞߙߊߞߘߐߓߐ ߡߊ߬.

 ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߲ߕߏ ߞߊ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫، ߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߡߊߞߊ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆ߙߋ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߙߊ߲߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬߸ ߁߉߅߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬، ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߘߌߞߑߛߌߣ ߛߏߕߌ߮ ߡߊߡߊߘߎ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߊ߫ ߞߐߢߌߡߊߟߏ߲߫ ߜߘߍ ߛߐ߬ߛߐ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߧߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ، ߊ߲ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߏ߲ ߕߍ߫، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߏ߲߬߸ ߝߌߛߙߌߟߏ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏߕߌ߯ ߡߊߡߊߘߎ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߲߮ ߘߌ߫؟

ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫߸ ߌ ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߖߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫: ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: ((ߒ ߧߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߒ ߠߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߊ߫، ߝߏ߬ߣߌ߲߫ ߒ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߡߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ߫߸ ߒ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߝߋߎ߫))؛ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: ((ߕߐ߲ߓߟߏߡߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߒ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߊ߲ ߧߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߘߤߊ߬، ߓߊ߸ ߒ ߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߎ߲߭ ߝߊ߰ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߊ߬ ߞߏ ߕߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍߞߏ ߟߋ߬ ߏ߬ ߘߌ߫)).

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߐ߲߫ ߞߊ߲߬؟ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߏ߲߬ߣߌ߲ ߓߊ߰ ߛߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߎ߲߭ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ؟

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߘߐ߫߸ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߟߊߕߏ߲߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߏߢߌߡߊߟߏ߲߫ ߠߊ߫߸ ߒ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߏ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬߸ ߛߍ߲߫ ߏߞߎ߳ߛߑߕߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߣߊ߬ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߘߊߡߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫؛ ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߖߊ߬ߓߌ ߘߐ߫߸ ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߛߏߕߌ߮ ߡߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ ߞߎ߲߭ ߢߊߛߌߝߴߊ߬ ߦߋ߫؟ ߝߏߦߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߞߣߐߘߐߖߎ߯ߦߊ ߞߐ߫.

ߝߣߊ߫߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߡߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߓߎ߬ߕߎ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߴߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߁߉߅߈ ߞߊ߬ߙߌ߲߬ߝߐ ߂ ߟߋ߬ ߕߐߙߐ߲߫ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߏ߲߬߸ ߞߏߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߍ߫:

߁. ߁߉߅߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߅: ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲߫ ߘߋߜ߭ߏߟߊ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߓߊ ߘߊߞߎ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫، ߛߊߦߌߝߎߟߊߦߌ߬ ߖߊ߬ߟߏ߫ ߣߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: ((ߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߲  ߡߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߲߬ߧߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߏ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߊߟߌ߫ ߕߍ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߋ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߊ߲߬߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫)).

ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߣߌ߲߬ ߞߐߝߍ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫، ߓߊ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߅߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫؛

߂. ߁߉߅߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈: ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߏ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߣߌ߫ ߐ߲߬ߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߓߊ ߘߊߞߎ߲ ߞߊ߲߬، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ %߉߅ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߤߣߍ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߲߬ߝߐ ߕߐߙߐ߲߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߜߊߣߊ߲ߞߘߐߦߊ ߘߌ߫.

ߡߐ߰ ߞߣߐߘߐߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߊߣߐ߯ ߞߊߦߌ߯ ߁߉߅߈ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߥߟߊ߫ ߜߙߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߲ߠߎ߫ ߕߊ߰ߙߋ ߟߎ߬ (ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߊߟߑߝߊ߫ ߦߊ߭ߦߊ߬ ߖߊߟߏ߫߸ ߞߌ߬ߛߌ߫ ߞߓߊ߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߛߊߦߌߝߎߟߊߦߌ߬ ߖߊߟߏ߫߸ ߒߓߊߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫߸ ߒߞߎߥߊߡߋ߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߫߸ ߕߏ߬ߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ) ߞߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߛߍߞߘߎ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߞߐ߫߸ ߊߟߎ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߝߐ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߧߍ߫؛ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊߣߐ߯߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߁߉߅߈ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߏߢߌߡߊߟߏ߲ ߏ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߧߍ߫ ߞߎ߲߭-ߎ-ߞߎ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߓߌ߬߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߆߁ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߙߌߛߌߟߏ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߝߍ߬߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߬ߛߋ߲߬ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ ߝߍ߬߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߍߢߊ߫ ߖߎ߮ ߝߍ߬.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߤߌ߯ ߁߉߅߈ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߁߉߈߄ ߟߊ߫، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߞߟߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߟߊߣߐ߯ ߟߊ߫.

ߒ ߧߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߧߍ߫، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߒ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬.

ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬: ((ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߕߎߙߊ ߞߙߍ ߟߊߕߍ߰ ߞߍ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߌ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬)).

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߂߀߁߉\߇߈߄ ߞߊ߬ߙߌ߲߬ߝߐ ߂.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.