Take a fresh look at your lifestyle.

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߇߈߄\߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߉ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߰ߙߋ߬ߡߘߏ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫.

0

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߇߈߄\߂߀߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߉ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߰ߙߋ߬ߡߘߏ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫.ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߊ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߋߞߙߎߙߋߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߲ߘߐ߲߫ ߓߌ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:߁. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߂. ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ ߞߊߙߊ߲߃. ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌߒ߬ߓߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߒ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߒߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߣߍ ߦߋ߫ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬)، ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߞߊ߬ ߜߛߋߓߊߓߏ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߓߘߊ ߣߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߕߏߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫.ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߕߋ߬ߙߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߤߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫.ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ߝߍ߬߸ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߏ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߒߓߊ߯ߛߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߕߏߟߌ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߏߢߎߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߞߐ߲ߘߐ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫.
ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߴ ߌ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߟߐ߲߫߸ ߌ ߕߍ߫ ߌ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߟߐ߲߫.
ߛߋߞߎ߬ ߕߎߙߋ߬ ߕߍ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߤߊߓߎߘߊߦߌ߫.ߛߎߘߊ߸ ߝߏ߫ ߕߋ߲߬.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.