Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߁߈ ߣߊ߲

0

ߕߟߋ߬ ߁߇
ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߁߈ ߣߊ߲
ߤߊߕߍ߫߹ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߲߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߁߈ߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߁߉ ߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ ߁߀ߙߋ߲ ߃߀ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߃ߦߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߦߌ߲ߓߦߊ߫ ߒߞߏ ߥߊߟߌߝߦߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫.
ߟߊ߬ߘߍ ߞߣߐߘߐ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬:
߁) ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ ߖߊ߬ߡߊ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬
߂) ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ ߛߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߆ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߢߍ߫.
߃) ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߊߘߊ߲ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߏ߯ߙߏ
߄) ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬
ߞߎߡߘߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬-ߊ߲ ߝߊ߲߬.
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ߠߊߡߐ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߕߍߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߝߊ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫.
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߘߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߭ ߏ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߒߠߊ ߞߊߣߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߘߍ߭ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫.
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߋ߫ ߓߴߊ߬ߟߋ ߢߍ߫ ߓߌ߬ ߸ ߝߐ߰ߓߍ ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߏ߲ߠߞߊ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߕߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬.
ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߟߊߘߌ߬ߢߍ:
ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߞߊ߬، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߎߡߟߊ ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߝߊ߫، ߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߒߞߏߟߡߊ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߢߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߴߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߞߊ߬ߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߏߝߌߛߌߦߍߟ.
ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐߛߎ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߞߟߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ « ߗ߭ߎߙߑߣߊߟ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ »
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫.
ߞߎߡߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߣߍߡߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ (ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߸ ߛߟߊߘߎ߯ ߸ ߡߙߐ߬ߘߎ߯ ߸ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲ߖߊ߲߫) ߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߞߐߣߐ߲ߞߎ߲ߓߊߘߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߟߊߢߊ߭ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫:
ߊ) ߛߓߍߦߊߟߌ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߕߐ߮ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߎߟߎ߲ߖߋߕߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߢߍߛߓߍ ߘߐ߫.
ߋ) ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߰ߒߡߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߢߍߥߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߖߐ߰ߣߍ ߕߊ߬:
ߌ) ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊߙߊ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.
ߍ) ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍߞߌߦߊ ߟߊߢߊ߭ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲߬ߜߏ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫، ߕߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߬ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.
ߎ) ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߦߋ߫ ߓߊߙߌߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߡߙߌߘߐ ߢߌ߲߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߝߐ߰ߓߍ ߓߐߞߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߃) ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎߡߘߊ ߃ߣߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߝߟߐߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߢߍߥߟߊߒߕߊ߲ߧߊ ߝߙߋߞߋ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬.
߄) ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߊ ߥߊߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߊ߲ߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߌ߫. ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߣߴߊ߬ ߦߋߞߏߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.
ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߌߢߍߞߊ߲ߞߋߦߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫.
ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߤߊߕߍߦߊ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߐ߬ ߞߣߐߟߊ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߍߡߊ߬ ߔߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫.
ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR