Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲: ߡߏߦߌߓߊ߯ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߣߊߘߋ߲߬ߡߊ

0

ߒߠߋ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߐߙߍ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐߙߍ߫ ߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߛߏߛߌߏߟߏߖ߭ߌ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߝߊߡߌߦ). ߒ߬ߓߊ߬߸ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫߸ ߒ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬:

-ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߡߊ

-ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߥߟߊ߫ ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߘߌ߫

-ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߭ ߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊߞߋ߲ߟߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߞߋߟߋ߲ߡߊ، ߤߊߟߌ߬ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߞߊ߬ߝߊ ߕߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߟߍߙߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߓߟߏ߫ ߇߈߂\߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߒ߬ߞߊ߬߸ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߢߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߝߍ߲߬ ߠߊ߫، ߓߊ߸ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߛߎ߯_ߎ_ߛߎ߰ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߥߟߊ߫ ߒ ߣߊߘߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߕߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߡߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߭ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߐ߰ߤߐ߲߫߸ ߝߐߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫؟

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߵߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߕߐ߬ ߒ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ ߞߘߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ߓߊ߫߸ ߣߊ߬ߟߌߡߎ߲߬ « ߓߊߘߋ߲ߡߊ » ߞߎߡߊߘߋ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߣߐ߫:

߁. ߓߊ: ߡߏߦߌߓߊ߮ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮. ߓߊ ߣߌ߫ ߣߊ ߞߘߐ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊ ߞߘߐ߫ ߘߐߖߘߌߥߊߣߍ߲߫ ߣߊ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ (ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫. ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫) ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲. ߞߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߣߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߣߊߘߋ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߣߊߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬. (ߓߊ) ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߊߓߏ߲ ߠߴߊ߬ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߣߊ ߛߘߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߵߏ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫.

߂.ߓߊߘߋ߲: ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ ߟߊ߫߸ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߋ߲ߟߋ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬، ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ ߟߎ߬.

ߓߊߘߋ߲ߡߊ: ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫߸ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߘߊ߬ߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߒ ߟߐ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ « ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߣߊ » ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

߁. ߣߵߊ߲ ߞߊ߬ « ߓߊ » ߞߘߐ ߕߊ߬߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ (ߣߊ ߞߊ߲߬ߣߌ߲߬)، ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ (ߛߊ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߬)؛

߂. ߣߵߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ « ߓߊߘߋ߲ߡߊ » ߞߘߐ ߕߊ߬߸ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫، ߐ߲߰ߤߐ߲߫߸ ߣߌ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߓߊߞߍ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ ߣߌ߫ ߝߊ߭ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬؟ ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߝߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߕߍߣߊ߬ ߢߊߞߍ߫ ߘߐ߯ߣߍ߲߫ ߓߊ߬؟

߃. ߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ ߣߌ߫ ߝߊ߭ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬، ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߝߐߢߊ߫ ߟߐ߲߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߊߞߋߟߋ߲ߝߊ߬ߞߋߟߋ߲، ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ « ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ »، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

߄߲. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߛߏ߲߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫، ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߭ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

߅߲. ߝߣߊ߫߸ ߞߘߐ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ « ߓߊߘߋ߲ߡߊ » ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߭ ߘߌ߫، ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߦߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߘߊ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߓߟߏ߫ ߣߊ߬ߟߌߡߎ߲߬ ߝߊ߬ߣߊߘߋ߲߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮،

ߒ߬ߞߊ߬߸ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ « ߓߊߘߋ߲ߡߊ » ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ (ߛߓߍ߫ ߟߐ߲ߠߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߡߊ߬).

ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߇߈߂\߂߀߁߇ ߞߏߓߌߕߌ߱ ߂߇

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫: ߆߆߂߁߉߈߇߀߀\߆߅߆߃߉߀߄߅߈

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR