Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ߲:

0

ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߘߊߘߐߝߙߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲߬،

ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߕߟߋߝߐߣ ߓߊ߯ ߘߐߕߋ߬ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ (ߕߟߋ) ߦߋ߫ ߢߍߣߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߕߟߋߜ߭ߙߊߡ ߸ ߕߟߋߔߊߕߌ ߸ ߕߟߋߛߑߞߐߔ ߸ ߕߟߋߝ߭ߖ߭ߌߦߐ߲.

ߞߏ߫ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߝߏߣ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋߝߐߣ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߘߌ߫.

ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߟߊ߬ߘߍ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߘߐ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߊߕߌ߲߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߥߎߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߕߏ߫ ߌ ߘߊߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐߣߍ߫ ߌ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬، ߏ߬ ߞߘߐߡߊߛߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊߦ ߊߡ ߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߟߋ߬ ߒ ߘߌ߫. ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߌ߲߬.

ߥߎߟߊߞߊ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߛߊ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߓߏ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߎߡߊߛߓߏ ߓߊ߯ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߥߎߟߊߞߊ߲ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߞߍ߫ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߥߎߟߊߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߸ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߟߊߞߊ߲ߠߊߓߐ ߘߌ߫. ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋߝ߭ߖ߭ߌߦߐ߲ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߲߬ ߥߎߟߊߦߋ. ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߘߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߘߋ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫؟

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ ߟߊߘߍ ߝߍ߬ ߸ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߈

ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ߲:

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߊ߲߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߍ ߞߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߡߊ߬.

ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߝߢߐ ߢߍߓߍ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߐ߬ߢߌ߲߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߈/ߞߜ ߇߈߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߁߄ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߇ߙߋ߲ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬.

ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߸ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߛߌ߲ߝߏ߲߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߝߐ߫ ߝߙߋߞߋ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߘߐ߫، ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲ ߞߐ߫ ߸ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߯ߘߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߲߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬:

ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߂߃߆ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫،

ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߍ߬ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߆߈ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߘߐ߫.

ߘߎ߲ߓߎ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߣߐ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬:

߁) ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߥߊ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߕߐߟߊ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫.

߂) ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߍ߬ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߞߏߟߞߊ ߘߌ߫.

߃) ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߟߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫.(ߍߙߍߝߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫).

ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߞߏ߫:

ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߖߟߎ߬ߞߌߛߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߓߙߊߞߊߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬  ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߝߋ߲ ߋ ߝߋ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߓߘߍ ߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫:

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫،

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߝߊ߰ߓߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫.

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߝߣߊ߬ߝߣߊ߬ߞߐ߫ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ ߒߞߏ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߝߙߋߞߋ ߣߌ߲߬ ߢߍߓߍ߲߭ ߘߐ߫.

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߟߏ߫

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘ.ߝ.ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߫

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR