ߜߊ߬ߙߊ ߈ߣߊ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊ߲ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߣߌ߫ ߂߂ ߣߌ߫ ߂߃\ߞ.ߜ߇߈߂\߂߀߁߇ ߟߊ߫

  ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߞߊߓߋ ߸ ߟߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌߓߎߙߊߦߌ߯ߡߊ߬ ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߸ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊ߲ߣ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏߡߊߘߍߡߍ߲ߠߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߕߐ߮:ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߒ ߧߋ߫ ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߢߊߛߌߝߊ߫ ߡ...

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ: ߜߟߏ߬ ߜߍ ߓߐߣߍ߲߫ ߜߟߏ߬ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫:

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌ߲ߘߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁߃ ߓߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߞߍ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߅ ߟߊ߫߸ ߣߌߡߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߣߊ߲ߓߊ (ߘߌߣߏߗ߭ߐߙ) ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߢߌ߬ߡߢߐ (ߊߛߵߕߋߙߏߌߘ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߐ߸ ߦߙߍ...

ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߙߊ ߞߍ߫

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߂߀߁߇\߇߈߂\߂߂ ߟߊ߫ ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ (ߞߐߣߊߞߙߌ߫) ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊߓߙߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫. ߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߎ߬ߥߊ߬ ߓߏ߲߫ ߃ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ...

ߝߏߡߌ߫ ߖߌߥߎߓߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ߫ ߖߐ߲߫ ߘߐ߫؟ ߝߘߏ߬ߕߊ߬ ߢߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߁.߁ ߖߌߛߎ߲ߞߊߙߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߋߟߌ

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߓߊߖߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊߟߋ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߟߏ ߓߊߟߋ߲ ߠߋ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫، ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰-ߕߟߋߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߰-ߕߟߋߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߟߊߝߊ߲ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߫...

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ: ߜߟߏ߬ ߜߍ ߓߐߣߍ߲߫ ߜߟߏ߬ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫:

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌ߲ߘߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁߃ ߓߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߞߍ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߅ ߟߊ߫߸ ߣߌߡߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߣߊ߲ߓߊ (ߘߌߣߏߗ߭ߐߙ) ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߢߌ߬ߡߢߐ (ߊߛߵߕߋߙߏߌߘ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߐ߸ ߦߙߍ...

ߊ߰ߛߐߍ߸ ߒߞߏ ߞߟߋߞߟߋ߫ ߞߎߘߊ

ߒߞߏ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߄\߁߉߄߉\߇߁߃ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍߙߵߘߎ߯߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲، ߒߞߏ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߏ߫ ߥߟߊ߫ ߒ ߞߏ...

Emission N’ko bientôt: N’ko ߒߞߏ Mandenkakanߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ Pularߝߎߟߊߞߊ߲ Sosoߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ Guerzéߜߙߍ߬ߛߍ߬ߞߊ߲

Le N’ko est un alphabet phonétique inventé par le savant Solomana Kanté le 14 Avril 1949 à Bingerville (Cote d’Ivoire) pour transcrire les langues Africaines en générale et la langue Manding en particulier. Le mot N’ko signifie « je dis » dans toutes les langues mandings. Le N’ko...