LA RADIO DE LA JEUNESSE GUINÉENNE

߂߀߁߇ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߐߣߊߞߙߌ߫:

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߀߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߌ߰ߖߊ߯ ߛߓߊ߬ ߝߊߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߣߌ߫…