LA RADIO DE LA JEUNESSE GUINÉENNE
Daily Archives

septembre 11, 2017

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ: ߜߟߏ߬ ߜߍ ߓߐߣߍ߲߫ ߜߟߏ߬ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫:

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌ߲ߘߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁߃ ߓߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߞߍ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߅ ߟߊ߫߸ ߣߌߡߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߣߊ߲ߓߊ (ߘߌߣߏߗ߭ߐߙ) ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߢߌ߬ߡߢߐ (ߊߛߵߕߋߙߏߌߘ) ߟߎ߬ ߣߌ߫…

ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߙߊ ߞߍ߫

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߂߀߁߇\߇߈߂\߂߂ ߟߊ߫ ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ (ߞߐߣߊߞߙߌ߫) ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊߓߙߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫. ߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߙߵߛߊ߬ߟߊߡ ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߎ߬ߥߊ߬…