LA RADIO DE LA JEUNESSE GUINÉENNE
Daily Archives

août 20, 2017

ߝߏߡߌ߫ ߖߌߥߎߓߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ߫ ߖߐ߲߫ ߘߐ߫؟ ߝߘߏ߬ߕߊ߬ ߢߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߁.߁ ߖߌߛߎ߲ߞߊߙߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߋߟߌ

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߓߊߖߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߓߊߟߋ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߟߏ ߓߊߟߋ߲ ߠߋ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫، ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰-ߕߟߋߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߰-ߕߟߋߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬…